Výstupy

Zverejnené práce vytvorili učitelia zapojení do projektu EnglishOne. Ich cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Veríme, že aj Vám pomôžu spestriť vyučovacie hodiny, alebo poslúžia ako námet pre vytvorenie vlastných materiálov pre vyučovanie.

Práce sú rozdelené do troch typov.

Práce označené hviezdičkou, ktoré sú v prehľade zaradené ako prvé, boli vybrané a doporučené lektormi, ktorí práce recenzovali. Dokumenty je možné filtrovať a vyhľadávať podľa typu, mena autora, názvu práce alebo kľúčového slova (napr.: CLIL).

Zborníky vybraných výstupov

Zborník OPS 7.920 kB
Zborník VVH 5.664 kBVýstupy
Využitie metód tvorivosti na hodinách anglického jazyka v primárnom...
Anna Miháliková - OPS
Priama metóda vo vyučovaní anglického jazyka na 2. stupni...
Alena Nógelyová - OPS
Použitie plnovýznamového slovesa LIKE v prítomnom jednoduchom čase
Zuzana Sklenárová - VVH
Veselá angličtina – záujmový útvar pre žiakov zo sociálne...
Viera Sciranková - OPS
Čítanie s porozumením na hodinách anglického jazyka s využitím...
Mária Stašková - OPS
Tvorivý a inovatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese výučby anglického...
Danica Lakoštíková - OPS
Inovatívne metódy na hodinách anglického jazyka
Zuzana Bartková - OPS
Rozvíjanie komunikačných zručností prostredníctvom metódy CLT
Barbora Beňadiková - OPS
Moja rodina – opis členov rodiny prostredníctvom spojenia have...
Jana Dorčáková - OPS
Použitie prítomného priebehového času so slovesami pomenúvajúcimi športové aktivity
Lucia Zeleniaková - VVH
Poďme nakupovať
Blanka Botková - VVH
Opis vzhľadu a charakterových vlastností človeka
Jana Milová - VVH
Sopky (Volcanoes), metóda CLIL
Božena Kulhomerová - VVH
Moja denná činnosť-použitie prítomného času jednoduchého v kladnej vete...
Jana Milová - VVH
Prítomný priebehový čas
Monika Vincová - VVH
Vytvorenie pozitívnej atmosféry v triede pomocou didaktického materiálu Core...
Zuzana Vogelová - VVH
Počasie
Magdaléna Kanócová - VVH
Dinnertime – vyjadriť čo mám rád, čo sa mi...
Tatiana Kmecová - VVH
Technické vynálezy v kombinácii so slovesom „have got“
Dana Brzáčová - VVH
Využitie metód TPR, TPRS, Storytellingu, dramatizácie a tanca na...
Monika Tichoňová - OPS