Výstupy

Zverejnené práce vytvorili učitelia zapojení do projektu EnglishOne. Ich cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Veríme, že aj Vám pomôžu spestriť vyučovacie hodiny, alebo poslúžia ako námet pre vytvorenie vlastných materiálov pre vyučovanie.

Práce sú rozdelené do troch typov.

Práce označené hviezdičkou, ktoré sú v prehľade zaradené ako prvé, boli vybrané a doporučené lektormi, ktorí práce recenzovali. Dokumenty je možné filtrovať a vyhľadávať podľa typu, mena autora, názvu práce alebo kľúčového slova (napr.: CLIL).

Zborníky vybraných výstupov

Zborník OPS 7.920 kB
Zborník VVH 5.664 kBVýstupy
Rozvíjanie komunikačných zručností prostredníctvom metódy CLT
Barbora Beňadiková - OPS
Moja rodina – opis členov rodiny prostredníctvom spojenia have...
Jana Dorčáková - OPS
Použitie prítomného priebehového času so slovesami pomenúvajúcimi športové aktivity
Lucia Zeleniaková - VVH
Poďme nakupovať
Blanka Botková - VVH
Kreatívne písanie v podmienkach základnej školy
Jitka Pahulyiová - OPS
Rozvoj fonematického uvedomovania v anglickom jazyku u detí s...
Iveta Šušuková - OPS
Plnovýznamové slovesá s koncovkou -ing, Prítomný priebehový čas prostredníctvom...
Iveta Fodorová - VVH
Použitie grafických organizérov pri nácviku čítania s porozumením
Anna Trulíková - VVH
Are you ready? Yes I am.
Mária Tkáčová - VVH
Tvorba pilotného čísla časopisu, didaktické hry a aktivity na hodinách...
Hedviga Gubóová - VVH
Angličtinárov sprievodca internetovou galaxiou
Slávka Hosová - OPS
Hello London! (a virtual visit of the city)
Michaela Kostelníková - VVH
Využitie QR kódov na hodine ANJ (opakovanie preberanej lekcie)
Katarína Huťová - VVH
Motivácia na hodinách anglického jazyka pomocou piesní a didaktických...
Stanislava Kubovičová - OPS
Osobitosti vyučovania anglického jazyka integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím...
Marta Košútová - OPS
Používanie väzby „THERE IS“ s využitím slovnej zásoby: HOME,...
Iveta Kališová - VVH
Videoprodukcia a rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov vo vyučovaní anglického...
Jana Vlčanová - OPS
Tvorivá práca s príbehmi vo výchovno – vzdelávacom procese...
Elena Bakošová - OPS
Môj denný režim. Použitie prísloviek frekvencie v prítomnom jednoduchom...
Irena Gremanová - VVH
Little donation for children in an orphanage in Cambodia...
Anna Hlúbiková - OPS