Výstupy

Zverejnené práce vytvorili učitelia zapojení do projektu EnglishOne. Ich cieľom je poskytnúť inšpiráciu pre efektívnejšiu výučbu anglického jazyka na základných školách. Veríme, že aj Vám pomôžu spestriť vyučovacie hodiny, alebo poslúžia ako námet pre vytvorenie vlastných materiálov pre vyučovanie.

Práce sú rozdelené do troch typov.

Práce označené hviezdičkou, ktoré sú v prehľade zaradené ako prvé, boli vybrané a doporučené lektormi, ktorí práce recenzovali. Dokumenty je možné filtrovať a vyhľadávať podľa typu, mena autora, názvu práce alebo kľúčového slova (napr.: CLIL).

Zborníky vybraných výstupov

Zborník OPS 7.920 kB
Zborník VVH 5.664 kBVýstupy
Tvorba pilotného čísla časopisu, didaktické hry a aktivity na hodinách...
Hedviga Gubóová - VVH
Angličtinárov sprievodca internetovou galaxiou
Slávka Hosová - OPS
Hello London! (a virtual visit of the city)
Michaela Kostelníková - VVH
Využitie QR kódov na hodine ANJ (opakovanie preberanej lekcie)
Katarína Huťová - VVH
Motivácia na hodinách anglického jazyka pomocou piesní a didaktických...
Stanislava Kubovičová - OPS
Osobitosti vyučovania anglického jazyka integrovaných žiakov so sluchovým postihnutím...
Marta Košútová - OPS
Používanie väzby „THERE IS“ s využitím slovnej zásoby: HOME,...
Iveta Kališová - VVH
Videoprodukcia a rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov vo vyučovaní anglického...
Jana Vlčanová - OPS
Tvorivá práca s príbehmi vo výchovno – vzdelávacom procese...
Elena Bakošová - OPS
Môj denný režim. Použitie prísloviek frekvencie v prítomnom jednoduchom...
Irena Gremanová - VVH
Little donation for children in an orphanage in Cambodia...
Anna Hlúbiková - OPS
Metóda CLIL vo vyučovaní geometrie
Soňa Sásiková - VVH
Využitie metódy CLIL počas mojej pedagogickej praxe v primárnom...
Mária Egyedová - OPS
Povolania a pojem „práca“ v anglickom jazyku
Marta Rovná - VVH
Inovativne metody a techniky na nacvik vyslovnosti vo vyucovani...
Aurélia Matkovičová - OPS
Moje telo (v kombinácii s väzbou these is, these...
Eva Demková - VVH
Sloveso have got v oznamovacej vete v prítomnom čase
Renáta Pavlíková - VVH
Využitie projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka
Anna Bardzaková - OPS
Rozvíjanie komunikačných zručností žiakov prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu
Drahomíra Bútorová - OPS
Využitie metódy CLIL vo vyučovaní v 1. a 2....
Andrea Kubalová - OPS