Výber učiteľov do projektu EnglishOne do konca marca

26. marca 2015

Počet záujemcov o vzdelávanie v národnom projekte “Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”, alebo EnglishOne, už v jeho celoslovenskej časti (mimo BSK) presiahol stanovené limity. O posledné voľné miesta sa môžu ucházať hlavne učitelia vo veku 55-64 rokov alebo učitelia zo škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Ostatní záujemcovia o vzdelávanie, ktorí vyplnia prihlášku v týchto dňoch, budú evidovaní v poradovníku. V prípade uvoľnenia kapacít v celoslovenskej, alebo BSK časti projektu, budú kontaktovaní projektovým tímom.

Učitelia, ktorí budú vybraní do projektu, dostanú v najbližších dňoch potvrdenie o zaradení do projektu, spolu s informáciami o ďalšom postupe a školeniach.

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár