Učitelia: podmienky pre kvalitnú výučbu angličtiny nezodpovedajú jej významu

03. februára 2015

Podmienky pre výučbu anglického jazyka na Slovensku, primárne na základných školách, vnímajú učitelia anglického jazyka ako nedostatočné. Vyplýva to z prieskumu British Council Slovensko medzi učiteľmi anglického jazyka, zameranom na hodnotenie kvality výučby anglického jazyka v súvislosti s podmienkami a potrebami učiteľov, ktoré sú na jeho kvalitnú výučbu nevyhnutné.

Jedným z kľúčových zistení nášho prieskumu je veľký rozdiel medzi vnímaním významu anglického jazyka a mierou uspokojovania potrieb, ktoré učitelia na jeho kvalitnú výučbu potrebujú.

— Alena Rebrová, riaditeľka British Council Slovensko

Medzi potrebami učiteľov angličtiny, ktoré najviac absentujú, označilo v prieskume 95% opýtaných existenciu systémového doplnkového vzdelávania (teda nie kreditového postupu, ako sa to v súčasnosti deje). Ako jednoznačná potreba (96%) vyznelo aj vzdelávanie v metódach aktivácie žiakov. Rovnako za vysoko potrebné pre zlepšenie kvality výučby anglického jazyka na Slovensku označilo 82% učiteľov angličtiny aj nutnosť ich zapojenia do tvorby vzdelávacích materiálov. Učitelia by tiež uvítali možnosť pobytu v anglicky hovoriacej krajine. Prieskum odhalil, že nedostatočné uspokojovanie týchto potrieb spôsobuje, že iba 17 – 21% opýtaných učiteľov hodnotí svoj prejav v angličtine ako úplne sebaistý.

V oblasti technického vybavenia, najviac respondentov (93%) pociťuje ako kľúčový nedostatok absenciu komplexných vyučovacích materiálov. Za vysoko potrebné označilo 91% opýtaných učiteľov nutnosť mať k dispozícii didaktickú nadstavbu k učebniciam, 89% aj digitálny obsah k učebniciam a metodikám. Možnosť pracovať na hodinách angličtiny s digitálnymi technológiami označilo za vysoko potrebné 88% opýtaných učiteľov. V rozpore s tým vyznieva fakt, že takmer 2/3 opýtaných učiteľov (57%) v súčasnosti nevyužíva na hodinách angličtiny žiadne online zdroje a viac ako polovica (59,5%) na väčšine hodín ani offline vzdelávací obsah, ako sú napr. CD nosiče a pod.

Tieto údaje kontrastujú s tým, ako jednoznačne vnímajú učitelia význam cudzieho jazyka, zvlášť anglického, z pohľadu potrieb žiakov. S výrokom, že cudzí jazyk je pre súčasných slovenských žiakov, z pohľadu ich pracovného uplatnenia, nevyhnutnosťou, súhlasilo 100% opýtaných, pričom 87,6% vyslovilo s tvrdením jednoznačný súhlas. Rovnako 100% respondentov súhlasilo s tvrdením, že anglický jazyk je najvýznamnejší svetový jazyk (70,6% súhlasilo jednoznačne).

Mnohé z uvedených poznatkov sú identické s očakávaniami a zisteniami British Council aj v iných štátoch Európy. Ako vyplýva z výsledkov jeho medzinárodnej štúdie ELLIE (Early Language Learning in Europe), rovnako ako na Slovensku, aj v ďalších európskych krajinách bojujú s nedostatkom kvalifikovaných učiteľov v primárnom školstve, pociťujú v nich potrebu lepšej prípravy budúcich pedagógov, ako aj skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov primárneho školstva. Štúdia tiež konštatuje, že jednoznačným kritickým faktorom kvalitnej výučby cudzieho jazyka je záujem a zanietenosť učiteľov pre cieľový jazyk a radosť z učenia.

„Z mnohých komentárov, ktoré nám účastníci slovenského prieskumu napísali, môžeme usudzovať, že aj na Slovensku máme takých učiteľov. Potrebujú len účinnú podporu a pomoc,“ dodáva Alena Rebrová.

Prieskum bol realizovaný v decembri 2014 na vzorke 428 respondentov z radov učiteľov anglického jazyka. Priemerná dĺžka skúsenosti respondentov s učením je 13, 39 roka, priemerná dĺžka skúseností s učením anglického jazyka je 9,6 roka.

British Council

British Council je organizácia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s medzinárodnou pôsobnosťou a 80ročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a rozvoja kultúrnych vzťahov. Pôsobí v 110 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. Ponúka kurzy angličtiny pre každého, kto sa chce naučiť, alebo zlepšiť si angličtinu, či už všeobecnú alebo odbornú, ako aj kurzy zamerané na prípravu na jazykové certifikáty a špeciálne kurzy pre firmy.

Kontakt pre médiá

Milan Kisztner, Neuropea
kisztner@neuropea.com
tel: 0917 764 896