Slováci uznávajú angličtinu ako dôležitú, ale neovládajú ju dostatočne

30. marca 2015

Ľudia na Slovensku vnímajú užitočnosť anglického jazyka, ale ich schopnosť porozumieť informáciám v angličtine je nízka, čo súvisí aj s kvalitou výučby tohto jazyka na našich školách. Informoval o tom British Council Slovensko, ktorý sa opieral o zistenia Eurobarometra a vlastného prieskumu medzi učiteľmi anglického jazyka na základných a stredných školách.

Angličtinu považuje za najužitočnejší cudzí jazyk sveta 67% Európanov a 63% Slovákov. No schopnosť porozumieť informáciám v tomto jazyku je v EÚ priemerne 25%, kým na Slovensku je to iba 14%.

— Alena Rebrová, riaditeľka British Council Slovensko

Paradoxné je, že kým schopnosť Slovákov pracovať s informáciami v angličtine je oproti európskemu priemeru nižšia, Slováci si intenzívnejšie ako iné európske krajiny uvedomujú užitočnosť angličtiny pre budúcnosť svojich detí. Z údajov Eurobarometra vyplýva, že kým angličtinu vníma ako užitočnú pre svoje deti v priemere 79% Európanov, na Slovensku je to až 87% ľudí.

Európsky prieskum ukazuje, že obyvatelia členských štátov EÚ vnímajú ostatné jazyky ako menej užitočné a ich význam za angličtinou výrazne zaostáva. Za užitočné ovládať nemčinu považuje v priemere 17%, francúzštinu 16% a španielčinu 14% Európanov. Rozdiel medzi vnímaním užitočnosti anglického jazyka a ďalších je teda 50% a viac.

Podobný nepomer medzi vnímaním významu anglického jazyka a podmienkami na jeho výučbu vyplynul aj z prieskumu British Council Slovensko medzi učiteľmi anglického jazyka na slovenských základných a stredných školách.

Jedným z výsledkov nášho prieskumu je aj zistenie, že 11% učiteľov angličtiny si je neistých svojím prejavom v tomto jazyku. Inými slovami, máme veľa nadšených učiteľov, ale chýba im podpora, aby mohli učiť angličtinu kvalitnejšie.

— Alena Rebrová, riaditeľka British Council Slovensko

S tvrdením, že anglický jazyk je najvýznamnejší svetový jazyk, vyslovilo v prieskume súhlas 100% učiteľov, pričom až 70,6% z nich súhlasilo jednoznačne. Na druhej strane, medzi potrebami učiteľov, ktoré pociťujú ako najviac absentujúce, označilo 95% opýtaných existenciu systémového doplnkového vzdelávania pre učiteľov angličtiny a až 96% získavanie praktických metód ako zaujať a aktivizovať žiakov. Rovnako za vysoko potrebné pre zlepšenie kvality výučby anglického jazyka na školách označilo 82% aj nutnosť zapojenia učiteľov angličtiny do tvorby vzdelávacích materiálov.

V oblasti technického vybavenia najviac respondentov (93%) pociťuje ako kľúčové negatívum nedostatok komplexných vyučovacích materiálov. Ako vysoko potrebné označilo 91% opýtaných učiteľov nutnosť mať k dispozícii didaktickú nadstavbu k učebniciam, 89% aj digitálny obsah k učebniciam a metodikám. Možnosť pracovať na hodinách angličtiny s digitálnymi technológiami označilo za vysoko potrebné 88% opýtaných učiteľov.

Ministerstvo školstva realizuje národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“, ktorý zvýši kvalitu vyučovania jazyka na školách po celom Slovensku, vrátane Bratislavského kraja.

Inovované štátne vzdelávacie programy vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje povinne od 3. ročníka základnej školy. Týmto zároveň vyzdvihujeme dôležitosť angličtiny a v rámci národného projektu chceme dosiahnuť, aby sa žiaci učili angličtinu na školách inovatívnymi metódami a aby mali učitelia k dispozícií moderné didaktické pomôcky.

— Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prieskum British Council Slovensko bol realizovaný v decembri 2014 na vzorke 428 respondentov z radov učiteľov. Priemerná dĺžka skúsenosti respondentov s učením je 13, 39 roka, priemerná dĺžka skúseností s učením anglického jazyka 9,6 roka.

British Council

British Council Slovensko je vzdelávacia inštitúcia, ktorá prostredníctvom anglického jazyka buduje kultúrne styky medzi Spojeným kráľovstvom, Slovenskom a zvyškom sveta. Ponúka kurzy angličtiny pre každého, kto sa chce naučiť, alebo zlepšiť si angličtinu, či už všeobecnú alebo odbornú, ako aj kurzy zamerané na prípravu na jazykové certifikáty a špeciálne kurzy pre firmy.

Kontakt pre médiá

Milan Kisztner, Neuropea
kisztner@neuropea.com
tel: 0917 764 896