Odozvy zo školení sú pozitívne

09. júna 2015

V súčasnosti bežia v rámci projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ školenia v rámci 1. vzdelávacieho modulu. Realizované sú vo všetkých regiónoch Slovenska spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC, vrátane Bratislavského kraja. Prebiehajúce školenia sú zamerané na vzdelávanie učiteľov v nových trendoch výučby anglického jazyka, moderných metódach, technikách a formách vyučovania.

Samotní lektori získavajú prvé skúsenosti a spätnú väzbu od zúčastnených učiteľov, čo bol dôvod, aby sme niekoľkých z nich požiadali, aby sa podelili o svoj názor na doterajší priebeh.

Mgr. Jana Petreková, lektorka, Košice

Vzdelávania sa zatiaľ uskutočňujú podľa plánovaného programu. Vzhľadom na teoretickú znalosť prezentovaných tém, ktorú učitelia ukázali na školeniach, sa snažím viac zameriavať na uvádzanie modelových situácií a výmenu názorov a skúseností v rámci skupiniek. Do vzdelávania som zaradila aj anonymné zmapovanie pocitov a názorov po školení spôsobom: „Po tomto školení budem viac…“

Učitelia mali dopísať, čo ich inšpirovalo a čo by chceli robiť od školenia inak. Z ich názorov vyberám:

 • zaviesť rituály, stanovím pevné pravidlá známkovania, aby deti vedeli svoje hranice a boli motivované, budem férovým učiteľom
 • spomalím hodinu anglického jazyka, tým, že sa viac sústredím na deti, nie na seba
 • budem hodnotiť to, čo deti vedia… nie prízvukovať to, čo nevedia
 • viac sa budem na hodine hrať
 • vyskúšam sebahodnotenie medzi žiakmi
 • využijem viac pomôcok na hodine
 • budem učiť čítanie s porozumením, nie čítanie nahlas. A veľa ďalších postrehov.

Na základe prvých skúseností by som chcela na ďalších školeniach s učiteľmi urobiť ešte viac praktických ukážok nových metód. Želala by som si, aby zo školenia odchádzali s dobrým pocitom a urobili aspoň malý krok k zmene. Postrehla som, že u niektorých učiteľov prvého stupňa výrazne chýba jazyková kompetencia. Sú to výborní učitelia, ale to, čo by ocenili asi najviac, je možnosť absolvovať jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku.

Mgr. Zuzana Rázusová, lektorka, Prešov

Už fakt, že niektorí učitelia si zvolia za termín školenia sobotu, keď majú voľný deň, dokazuje, ako veľmi sú motivovaní pre vzdelávanie a napredovanie vo svojej výučbe. Na školeniach oceňujú predovšetkým praktické ukážky hodín a aktivít, ale aj možnosť stretnúť sa, poradiť sa, vymeniť si skúsenosti. V tejto súvislosti niektorým učiteľom chýbajú kedysi zaužívané tzv. metodické stretnutia, ktoré už v súčasnosti nefungujú, hoci mnohí učitelia by sa ich radi zúčastňovali práve pre možnosť výmeny praktických skúseností. Pre niektorých učiteľov bola veľmi prínosná práca so ŠVP a fakt, že sa majú pridržiavať viac ŠVP ako učebníc, keďže tie sú po obsahovej stránke veľmi obsiahle a učitelia učebnice nestíhajú prebrať.

Časté otázky ohľadne termínu dodania didaktických balíčkov do škôl potvrdzujú, že učitelia o ne majú veľký záujem. Učiteľov trápi však aj výučba v preplnených triedach (okolo 18 žiakov), boli spomenutí aj problémoví žiaci a žiaci s poruchami učenia, pre ktorých sú potrebné extra materiály a pozornosť. Podľa mnohých je problémom aj hodinová dotácia na cudzí jazyk, ktorá je príliš nízka, aby boli naplnené ciele.

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár