Moderné didaktické prostriedky pomôžu učiteľom zlepšiť výučbu anglického jazyka

02. februára 2015

Metodicko – pedagogické centrum (MPC) vyhlasuje verejné obstarávanie pre národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR vrátane Bratislavského kraja.

Predmetom súťaže je obstarávanie tzv. edukačných balíčkov, teda didaktických prostriedkov na podporu výučby anglického jazyka, skladajúcich sa z digitálnych vzdelávacích materiálov, metodických príručiek pre učiteľa a pracovných listov pre žiaka. Jednotlivé časti didaktických prostriedkov musia zároveň tvoriť ucelený funkčný vzdelávací celok a predstavovať adekvátnu pedagogickú pomôcku umožňujúcu učiteľom výučbu v súlade s podmienkami Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3.

Počas realizácie národného projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách v roku 2015, bude mať možnosť získať moderné didaktické prostriedky pre seba a svojich žiakov až 3 000 učiteľov zo základných škôl na území celého Slovenska (vrátane Bratislavy). Moderné didaktické prostriedky sú nevyhnutným predpokladom pre skvalitnenie výučby anglického jazyka v SR, čo je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy.

Obstarávané didaktické prostriedky budú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka schválených alebo odporúčaných MŠVVaŠ SR. Učitelia prejdú školením, ktoré bude zamerané na praktické používanie týchto moderných učebných prostriedkov, ako aj na nové metódy výučby žiakov základných škôl.

— Slávka Vancáková, manažérka projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Ide o nadlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou pre tento projekt vo výške 6,4 mil. Eur, s predpokladaným termínom zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania 4. februára 2015. Na základe rámcovej zmluvy bude v prípade úspešnosti projektu možné obstarať v ďalších rokoch didaktické prostriedky pre všetkých učiteľov anglického jazyka.

— Peter Dubovan, generálny riaditeľ MPC

Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová zmluva s možnosťou (nie povinnosťou) objednať vysúťažené didaktické prostriedky po dobu 48 mesiacov od podpisu rámcovej zmluvy. V snahe o vygenerovanie maximálnej kvality a najvýhodnejšej ceny bude verejná súťaž vyhlásená súčasne v Európskom vestníku verejného obstarávania. Predpokladaný termín vyhodnotenia verejnej súťaže je apríl 2015.

Kontakt pre médiá

Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Martina Slušná
mobil: 0907 910 498
martina.slusna@minedu.sk

Kontakt pre médiá

Metodicko – pedagogické centrum
Alexandra Walterová
mobil 0905391588
alexandra.walterova@mpc-edu.sk

O Metodicko-pedagogickom centre

Metodicko – pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko – pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk