FAQ

 • Prečo sa projekt zameriava na výučbu anglického jazyka?
  • Podľa údajov Eurostat je anglický jazyk najčastejšie vyučovaný cudzí jazyk v EÚ (83% žiakov ZŠ, 94% študentov SŠ).
  • Na Slovensku rozumie hovorenej angličtine iba 14% opýtaných (Eurobarometer, 386, 2013).
  • Dôležitosť znalosti a ovládania anglického jazyka vníma 95% obyvateľov SR (FOCUS, 2011).
  • Dlhodobý cieľ vlády SR je dosiahnuť v anglickom jazyku komunikačnú úroveň B1/B2 u žiakov po ukončení strednej školy, a preto je povinná výučba anglického jazyka od III. ročníka ZŠ.
  • Kvalita výučby anglického jazyka na Slovensku nezodpovedá jej významu Podľa prieskumu (British Council Slovensko, december 2014):
   • 95% respondentov prieskumu z radov učiteľov anglického jazyka postráda existenciu systémového doplnkového vzdelávania,
   • 93% respondentov pociťuje ako kľúčový nedostatok absenciu komplexných vyučovacích materiálov,
   • za vysoko potrebné označilo 91% opýtaných učiteľov nutnosť mať k dispozícii didaktickú nadstavbu k učebniciam, 89% aj digitálny obsah k učebniciam a metodikám,
  • možnosť pracovať na hodinách angličtiny s digitálnymi technológiami označilo za vysoko potrebné 88% opýtaných učiteľov.
  Prečo sa zapojiť do projektu?

  Anglický jazyk je považovaný za najvýznamnejší svetový jazyk a jeho ovládanie je z pohľadu budúceho pracovného uplatnenia žiakov kľúčové. Rodičia často pri výbere školy pre svoje deti kladú dôraz na kvalitu výučby anglického jazyka.

  Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Žiakom poskytne možnosť interaktívneho a zábavného učenia, vďaka novému digitálnemu obsahu.

  Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.

  Učitelia zapojení do projektu budú môcť získať atraktívny honorár za tvorbu výstupov dokumentujúcich využívanie nových metód a didaktických prostriedkov pri výučbe anglického jazyka.

  Ako v rámci projektu dosiahneme zvýšenie kvality výučby anglického jazyka?
  • Tvorbou nových vzdelávacích modulov
  • Vzdelávaním učiteľov v školiacich centrách a aktívnym poradenstvom pre učiteľov priamo v školách prostredníctvom tímu poradcov/koučov
  • Poskytnutím moderných didaktických prostriedkov, ktoré budú obsahovať metodiky pre učiteľov, pracovné listy pre žiakov a moderný digitálny vzdelávací obsah
  • Prepojením digitálneho vzdelávacieho obsahu s už existujúcimi schválenými učebnicami anglického jazyka
  • Zdieľaním skúseností učiteľov z využívania nových metód a nových didaktických prostriedkov
  Ako bude prebiehať vzdelávanie a čo je obsahom školení?

  Školenia sa skladajú z dvoch jednodňových vzdelávacích modulov.

  Prvý modul/deň je zameraný na vzdelávanie učiteľov v nových trendoch výučby anglického jazyka, moderných metódach, technikách a formách vyučovania v nadväznosti na ŠVP (napr. komunikatívny prístup, situačná výučba, CLIL, integrovanie technológií do vyučovania alebo riadenie vyučovacej hodiny).

  Druhý modul/deň je zameraný na využívanie didaktických prostriedkov vo výučbe anglického jazyka – ako inovatívny nástroj vzdelávania a zvýšenia atraktivity vzdelávacej hodiny. Bude obsahovať zoznámenie sa s didaktickými prostriedkami a ukážky ich praktickej implementácie do vyučovacieho procesu.

  Školenia budú realizované paralelne vo všetkých regiónoch spadajúcich pod regionálne a detašované pracoviská MPC. Miesta vzdelávania budú vybrané tak, aby boli v optimálnej vzdialenosti pre účastníkov vzdelávania.

  Súčasťou vzdelávania je aj individuálne poradenstvo učiteľom za účelom upevňovania si získaných zručností. Projektoví poradocovia/koučovia sú odborníci na témy vzdelávacích modulov aj na pomoc s implementáciu didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu. Ich práca s učiteľmi bude spopularizovaná aj vďaka native speakerom v každom regióne.

  Učitelia po úspešnom absolvovaní vzdelávania získajú certifikát o absolvovaní.

  Čo budú obsahovať poskytnuté didaktické prostriedky?

  Didaktické prostriedky (tzv. edukačné balíčky) obsahujú sadu kompletných didaktických materiálov:

  • Digitálne vzdelávacie materiály
  • Pre učiteľov k lekciám aj spracované metodiky, ktoré im umožnia okamžité a bezproblémové použitie lekcií bez náročnej prípravy
  • Pre žiakov pracovné listy, ktoré budú dostupné všetkým žiakom bez finančných nárokov na rodičov

  Jednotlivé časti didaktických prostriedkov budú tvoriť ucelený funkčný vzdelávací celok a predstavovať adekvátnu pedagogickú pomôcku umožňujúcu učiteľom výučbu v súlade s podmienkami Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3. Nie sú náhradou existujúceho portfólia učebníc anglického jazyka na základných a stredných školách, ale ich nadstavbou.

  Digitálne materiály budú spárované s najčastejšie používanými učebnicami anglického jazyka na základných školách, preto ich budú môcť využiť všetci učitelia bez ohľadu na to, aké učebnice používajú.

  Digitálny vzdelávací obsah bude interaktívny a bude obsahovať jednoduché a intuitívne ovládanie prispôsobené veku cieľovej skupiny, obsahovať inštrukcie, vzdelávacie animácie, videá alebo hry nahovorené rodenými hovoriacimi, obsahovať súhrnné testy v digitálnej podobe, atď.

  Ako sa môže učiteľ alebo škola zapojiť do projektu?

  Zapojiť do projektu sa môžu všetky základné školy na území Slovenska, v ktorých sa vyučuje anglický jazyk a majú minimálne 1 učiteľa anglického jazyka v kmeňovom stave zamestnancov školy.

  Prihlásiť sa môže aj viac učiteľov z jednej základnej školy. Do projektu sa môžu zapojiť za rovnakých podmienok kvalifikovaní učitelia anglického jazyka, aj pedagogickí zamestnanci kategórie učiteľ vyučujúci anglický jazyk na základných školách bez kvalifikácie na výučbu anglického jazyka.

  Základná škola sa môže do projektu zapojiť prihlásením aspoň jedného učiteľa anglického jazyka. Učiteľ sa musí prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlášky na vzdelávanie.

  Proces prihlásenia
  1. Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať elektronicky cez webstránku projektu.
  2. Vytlačenú prihlášku podpíše učiteľ anglického jazyka aj riaditeľ základnej školy.
  3. Podpísanú prihlášku je potrebné odoslať poštou na adresu projektového tímu v danom regióne.
  4. Na základe spárovania elektronickej a papierovej prihlášky bude učiteľ zaevidovaný do databázy prihlásených účastníkov.
  5. Po zaevidovaní prihlášky bude spracovaný zoznam prihlásených účastníkov podľa regiónov.
  6. Účastníci budú informovaní o zaradení na vzdelávanie a o termínoch vzdelávania.
  7. So základnými školami bude podpísaná zmluva o dodávke didaktických prostriedkov.
  Môžu sa do projektu zapojiť aj učitelia AJ zo stredných škôl?

  Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách realizovaný v roku 2015 je určený pre 3000 učiteľov anglického jazyka na základných školách, čo je zhruba polovica z celkového počtu učiteľov AJ na ZŠ. Veríme, že sa v budúcnosti podarí pripraviť pokračovanie tohto projektu, ktoré bude určené pre ostatných učiteľov základných škôl aj stredných škôl.

  Ide o kreditové školenie?

  Nejedná sa o kreditové školenie. Účastníci vzdelávania získajú po absolvovaní školenia certifikát o absolvovaní vzdelávania.

  Bude školenie ukončené skúškou?

  Školenie nebude ukončené skúškou ani inou formou testu. Po absolvovaní školenia sa budú môcť učitelia zapojiť do tvorby honorovaných výstupov, podľa metodiky, ktorá im bude odprezentovaná na školení.

  Koľko dní bude trvať vzdelávanie a kedy budú prebiehať školenia?

  Školenia sa skladajú z dvoch jednodňových (7-hodinových) vzdelávacích modulov. Regionálne projektové tímy vypíšu termíny školení, na ktoré sa budú učitelia prihlasovať prostredníctvom webovej stránky. Budú si môcť vybrať z termínov v pracovných dňoch aj v sobotu. Školenia budú prebiehať od apríla do augusta 2015.

  Je školenie spoplatnené?

  Ani školenie, ani prítomnosť native speakrov v školách nie sú spoplatené.

  Je tvorba výstupov podmienkou účasti na vzdelávaní? Akú formu a obsah budú mať honorované výstupy?

  Pôjde o spracovanie praktického využitia obsahu vzdelávania. Rozsah, metodika a finančné podmienky budú detailne vysvetlené priamo na školeniach a budú obsahom dohody o vykonaní práce uzatvorenej s každým záujemcom o tvorbu výstupov.

  Zapojenie učiteľov do tvorby výstupov je dobrovoľné, nie je podmienkou účasti na vzdelávaní, ani obdržania didaktických prostriedkov. Ich tvorba je však podmienkou finančného ohodnotenia učiteľov.

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár