Digitálny vzdelávací obsah na výučbu angličtiny v sebe skrýva veľký potenciál

Marta Rovná, ZŠ Kulíškova ul., Bratislava

Digitálny vzdelávací obsah, ktorý bol učiteľom prezentovaný na školeniach EnglishOne, spĺňa, podľa môjho názoru, niekoľko veľmi dôležitých kritérií požadovaných najmä pri vyučovaní detí mladšieho a staršieho školského veku. Predovšetkým, interaktívne cvičenia vťahujú žiakov do učenia hrou, zvyšujú pozornosť žiakov počas hodiny, majú potenciál zapájať u detí a mládeže súčasne niekoľko zmyslov, čo zvyšuje mieru zapamätania a porozumenia učivu.

Niektoré typy cvičení kladú na žiaka úlohy rôznej náročnosti, čo je užitočné najmä preto, že žiak pri práci s týmto softvérom nie je len pasívny pozorovateľ, ale naopak, očakáva sa od neho vyriešenie samostatných úloh. Ďalším pozitívom je to, že témy digitálneho obsahu korešpondujú s témami učebníc a zodpovedajú témam okruhov, v rámci ktorých by mal žiak základnej školy vedieť komunikovať, ústne či písomne – na konci V. ročníka na úrovni A1 a na konci IX. ročníka na úrovni A2. Digitálny obsah u žiakov rozvíja aj schopnosť ústneho aj písomného prejavu, ako aj čítanie s porozumením cudzojazyčného textu. Mnohorakosť úloh a cvičení je pre žiakov základnej školy veľmi dôležitá, pretože práve tieto deti nemožno vyučovať stereotypne. Deti pri vyučovaní totiž očakávajú stále nový a nový druh aktivít, chcú nielen počúvať, ale dostať aj priestor na vyjadrenie vlastného názoru.

Digitálny obsah, ktorý sme dostali k dispozícii na zlepšenie kvality výučby anglického jazyka, má skutočne v sebe veľký potenciál aktivizovať žiaka na hodine, kontrolovať vypracovanie žiackych úloh, je prínosný aj pre žiakov s poruchami učenia, lebo jeho autori pri jeho zostavovaní mysleli na viacnásobnú inteligenciu žiakov.

Ak by som mala zhrnúť do niekoľkých bodov, v čom ma ako pedagóga oslovil tento edukačný materiál, zhrnula by som jeho prednosti do nasledujúcich bodov:

 1. Obsahovo pokrýva všetky dôležité témy
 2. Vyniká farebnosťou, dobrým priestorovým rozložením cvičení a úloh
 3. Správnosť riešenia úloh je zvýraznená farebne a doplnená adekvátnym zvukom
 4. Považujem za veľmi užitočné jeho umiestnenie na stránku http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php
 5. Edukačný materiál je dobre prepojený s učivom, ktoré žiak preberá podľa učebníc schválených MŠVVŠ SR
 6. Softvér často využíva asociačnú metódu, čo podporuje u žiakov ukladanie vedomostí do systému dlhodobej pamäte, t.j. žiakove vedomosti majú trvalejší charakter, lebo si zapamätá vo vzájomných súvislostiach, nejde len o klasické memorovanie.
 7. Súčasťou materiálu sú aj drilové cvičenia, pričom ale autori mali stále na pamäti, že dnešné deti sú aj neposedné a potrebujú z času na čas aj kinestetickú aktivitu. Autori tiež brali pri zostavovaní sofvéru ohľad na to , že časť žiakov sú „vizuálne typy“ a časť „auditívne typy“.

Ešte chcem poukázať na jednu dôležitú súvislosť. Prezentovať kvalitne digitálny edukačný obsah vyžaduje mať aj dobrý hardvér a školy, ktoré ho využívajú, resp. budú využívať, musia byť preto náležite technicky vybavené. V tejto súvislosti by som si ako pedagóg základnej školy v Bratislave želala, aby kompetentné orgány prehodnotili nemožnosť čerpať peniaze z eurofondov na technické vybavenie školami z Bratislavského kraja. To nás totiž doviedlo do situácie, kedy sa mnohí učitelia bratislavských základných škôl môžu iba ticho prizerať tomu, aké možnosti majú, vzhľadom na čerpanie eurofondov, školy mimo Bratislavy. Peniaze pre bratislavské školy sú prísne účelovo viazané a napriek pomoci Združení rodičov v súčasnosti nemáme z dostupných možností šancu v technickom vybavení konkurovať školám mimo Bratislavy.

V závere by som chcela vyjadriť poďakovanie za možnosť pracovať na hodinách s týmto edukačným materiálom. Podľa  mňa spĺňa všetky atribúty modernej doby a je možné s ním vyučovať naprieč celému spektru žiakov základných škôl na Slovensku, vrátane žiakov s poruchami učenia, ktorých počet v súčasnosti neustále narastá.

Ing. Marta Rovná
učiteľka, základná škola, Kulíškova ul., Bratislava

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár