Aktuality

 • Školíme!

  Učitelia zaradení do projektu EnglishOne už absolvujú prvý vzdelávací modul z plánovaného 2-dňového vzdelávania. Školenia realizujú lektori regionálnych projektových kancelárií na území celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Do piatku 15. mája 2015 sa uskutočnilo 59 školení, ktoré absolvovalo viac ako 700 učiteľov anglického jazyka. Učitelia sa v priebehu školení aktívne zapájajú, diskutujú o nových trendoch vo výučbe anglického jazyka a prispievajú svojimi skúsenosťami. Školenia budú pokračovať aj v júni a počas prázdnin.

  Pokračovať v čítaní
 • Slováci uznávajú angličtinu ako dôležitú, ale neovládajú ju dostatočne

  Ľudia na Slovensku vnímajú užitočnosť anglického jazyka, ale ich schopnosť porozumieť informáciám v angličtine je nízka, čo súvisí aj s kvalitou výučby tohto jazyka na našich školách. Informoval o tom British Council Slovensko, ktorý sa opieral o zistenia Eurobarometra a vlastného prieskumu medzi učiteľmi anglického jazyka na základných a stredných školách.

  Pokračovať v čítaní
 • Výber učiteľov do projektu EnglishOne do konca marca

  Počet záujemcov o vzdelávanie v národnom projekte “Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách”, alebo EnglishOne, už v jeho celoslovenskej časti (mimo BSK) presiahol stanovené limity. O posledné voľné miesta sa môžu ucházať hlavne učitelia vo veku 55-64 rokov alebo učitelia zo škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ostatní záujemcovia o vzdelávanie, ktorí vyplnia prihlášku v týchto dňoch, budú evidovaní v poradovníku. V prípade uvoľnenia kapacít v celoslovenskej, alebo BSK časti projektu, budú kontaktovaní projektovým tímom. Učitelia, ktorí budú vybraní do projektu, dostanú v najbližších dňoch potvrdenie o zaradení do projektu, spolu s informáciami o ďalšom postupe a školeniach.

  Pokračovať v čítaní
 • O projekt EnglishOne je medzi angličtinármi veľký záujem

  Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách, alebo EnglishOne, si kladie za cieľ zvýšiť profesionálne kompetencie učiteľov anglického jazyka a poskytnúť im moderné didaktické prostriedky pre kvalitnejšiu a atraktívnejšiu výučbu. Od spustenia náboru učiteľov do projektu zaznamenal mimoriadne pozitívny ohlas a k 27. 2. 2015 evidoval projektový tím prihlášky od 2529 záujemcov o vzdelávanie. Nábor a následný výber učiteľov do projektu bude pokračovať až do naplnenia cieľovej skupiny 3000 učiteľov anglického jazyka.

  Pokračovať v čítaní
 • Výzva učiteľom anglického jazyka

  Výzva na zapojenie do projektu bola vo februári odoslaná riaditeľom všetkých základných škôl na Slovensku. Informácie o projekte boli odoslané aj všetkým učiteľom anglického jazyka, ktorí poskytli svoje kontakty projektovému tímu. Obsah náborových materiálov je k dispozícii v prílohách.

  Pokračovať v čítaní
Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
 • Nové metodiky a pracovné listy
 • Interaktívne a zábavné učenie
 • Kvalitnejšiu výučbu
 • Nový digitálny obsah
 • Atraktívny honorár