Ako som nadšenie zo školení preniesla na svojich žiakov

Zuzana Vogelová, ZŠ Topoľová 8, Nitra

V máji som sa zúčastnila školenia Metodicko-pedagogického centra v Nitre na základnej škole na Krčméryho ulici. Školenie viedla pani PaedDr. Anna Brisudová, ktorá po základných informáciách v slovenskom jazyku plynule prešla do angličtiny. Bola mimoriadne fundovaná v anglickom jazyku a aj my-učitelia sme diskutovali v angličtine. Rovnováha použitia anglického a slovenského jazyka bola optimálna a hneď v prvom module som si zopakovala vedomosti z vysokej školy a priučila som sa aj novým trendom dnešnej doby. Atmosféra na školení bola priateľská, s kolegami sme mohli o všetkom diskutovať, a vedomie, že všetci zápasíme s rovnakými ťažkosťami nás ešte viac posilnilo. Niektorí si vymenili telefónne čísla a stretávajú sa aj po školení.

Prednášajúca pani metodička nám jasne, zrozumiteľne podala nové informácie o metodike tejto doby. Na školení sme okrem informácií dostali aj pracovný zošit pre učiteľov, kde bol stručne a jasne zhrnutý prvý modul. Zaoberali sme sa v ňom učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím programom, ktorý je pretransformovaný do jednotlivých školských vzdelávacích programov, plán hodiny, čo si všímať u žiakov na hodine, ako si ju zorganizovať, ISCED1-ISCED2, komunikačné zručnosti a ich význam, hodnotenie žiaka – formy, rôzne metódy a formy, technológie a ich prínos, spoločný európsky referenčný rámec pre jazyk a sebahodnotenie. Následne sme prešli k praktickým aktivitám. Oceňujem, že sme mohli diskutovať o jednotlivých teoretických častiach školenia a tiež prinášať svoje postrehy z praxe. Prvý modul považujem za výborný teoretický základ pre modul číslo dva.

Po skončení školenia som sa vybrala spolu ešte s jednou kolegyňou domov. Vôbec nám neprekážalo, že prší a že sme úplne mokré a dokonca sme aj prechladli, ale aj tak to bolo výborné školenie a prednášajúca pani PaedDr. Anna Brisudová nás namotivovala do tej miery, že som sa nevedela dočkať modulu číslo 2.

Druhý modul som absolvovala začiatkom júla a bez váhania som si vybrala pani PaedDr. Annu Brisudovú, pretože som za sedemnásť rokov učiteľskej praxe nestretla takého dobrého, láskavého a trpezlivého človeka a zároveň metodika v jednej osobe. Predstavila nám didaktické prostriedky a po ukážkach na interaktívnej tabuli sme začali pracovať samostatne. Didaktické prostriedky Core Curriculum som hneď v škole aj s deťmi vyskúšala a bola som nadšená ako ľahko sa deti dajú namotivovať a aké dobré výsledky dosahovali. Bola som fascinovaná čistotou hovoreného slova, jednoduchým ovládaním aktivít a chcela som vedieť, čo všetko s ním ešte môžem robiť. Na školení som sa dozvedela, ako spracovať celú vyučovaciu hodinu vo forme prezentácie, ako zadať žiakom domácu úlohu a skontrolovať ju a tým si budovať materiál na celé roky. Dnes mi prišlo 21 domácich úloh od žiakov, ktorú som ráno zadala a ďalší 19 mi poslali inú domácu úlohu. Videla som, kde urobili chyby a ako si pomáhali, pretože Core Curriculum to umožňuje.

Ďakujem v mene všetkých učiteľov, ktorí sa dostali k vynikajúcim digitálnym materiálom Core Curriculum a tie budú určite veľkým prínosom pre všetkých učiteľov angličtiny.

Mgr. Zuzana Vogelová
učiteľka, základná škola, Topoľová ul., Nitra

Najnovšie príspevky
Benefity
Národný projekt ponúka:
  • Nové metodiky a pracovné listy
  • Interaktívne a zábavné učenie
  • Kvalitnejšiu výučbu
  • Nový digitálny obsah
  • Atraktívny honorár