Ako sa zapojiť do projektu

03. februára 2015

Zapojiť do projektu sa môžu všetky základné školy na území Slovenska (bez ohľadu na veľkosť, vrátane súkromných, cirkevných a špeciálnych škôl), v ktorých sa vyučuje anglický jazyk a majú minimálne 1 učiteľa anglického jazyka v kmeňovom stave zamestnancov školy. Prihlásiť sa môže aj viac učiteľov z jednej základnej školy.

Riaditeľ základnej školy

Ak ste riaditeľ základnej školy a chcete pre školu získať moderné didaktické prostriedky pre výučbu anglického jazyka:

Nominujte do projektu aspoň jedného učiteľa anglického jazyka z Vašej školy. Učiteľ sa musí prihlásiť podľa postupu uvedeného nižšie.

So základnou školou, ktorá bude zaradená do projektu, bude následne podpísaná zmluva o dodávke didaktických prostriedkov, v ktorej sa konkrétna škola zaviaže:

  • využívať dodané didaktické prostriedky pri výučbe AJ,
  • umožniť minimálne 1 učiteľovi anglického jazyka účasť na vzdelávaní v rámci projektu
  • umožniť overenie aplikácie získaných poznatkov v praxi a overovanie používania didaktických prostriedkov formou spolupráce učiteľa a poradcu/kouča (podľa potreby umožní realizáciu modelových hodín, hospitácie alebo osobné konzultácie),
  • rešpektovať pravidlá pre publicitu
  • v prípade, že disponuje učebňou kontinuálneho vzdelávania, poskytne ju na vzdelávanie pre účely tohto projektu.

Učiteľ anglického jazyka

Ak ste učiteľ anglického jazyka a chcete vyučovať anglický jazyk pomocou moderných didaktických prostriedkov:

Vyplňte na webe projektu elektronickú prihlášku na vzdelávanie a odošlite jej papierovú podobu podpísanú riaditeľom Vašej základnej školy projektovému tímu vo Vašom regióne.

Proces prihlásenia

Prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať elektronicky cez webstránku projektu. Vyplnenú prihlášku uložte a vytlačte. Vytlačenú prihlášku podpíšte Vy aj riaditeľ základnej školy kde učíte. Podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu projektového tímu vo Vašom regióne. Na základe spárovania elektronickej a papierovej prihlášky bude učiteľ zaevidovaný do databázy prihlásených účastníkov. Po zaevidovaní prihlášky bude spracovaný zoznam prihlásených účastníkov podľa regiónov. Účastníci budú informovaní o zaradení na vzdelávanie a o termínoch vzdelávania. So základnými školami bude podpísaná zmluva o dodávke didaktických prostriedkov.

Nezabudnite

Bez papierovej verzie prihlášky nemôžeme učiteľa zaradiť do vzdelávania. Pokiaľ nebude prihláška podpísaná riaditeľom, je nutné k prihláške priložiť aj kópiu diplomu a ostatných dokladov potvrdzujúcich pedagogickú kvalifikáciu, príp. kvalifikáciu vyučovať anglický jazyk; a potvrdenie o zamestnaní. Do projektu sa môžu zapojiť za rovnakých podmienok kvalifikovaní učitelia anglického jazyka, aj pedagogickí zamestnanci kategórie učiteľ vyučujúci anglický jazyk na základných školách bez kvalifikácie na výučbu anglického jazyka.

 

Prihlásiť sa do projektu